Smluvní podmínky


Všeobecné podmínky


  1. Předmětem pronájmu je chalupa | dále jen objekt |, která bude užívána pro ubytování hostů za účelem jejich rekreace.
  2. Pronajímatel | dále jen majitel | garantuje pro budoucí hosty vybavení objektu a služby, které jsou deklarovány v bodě č. 8
  3. Objednavatelem | dále jen klient | rekreačního pobytu musí být osoba starší 18-ti let, která odpovídá za závazky dalších účastníků pobytu | viz níže /.
  4. Smluvní vztah vzniká na základě řádně vyplněné a podepsané Smlouvy. Smlouva nabývá učinnosti okamžikem podpisu obou stran a úhrady stanovené zálohy | viz níže | na pobyt klientem. Podpisem Smlouvy stvrzuje klient znalost s těmito podmínkami.
  5. Objekt je určen pro ubytování maximálně 16 osob. Počet lůžek 16 je stanoven jako maximální počet ubytovaných osob včetně dětí.
  6. Klienti jsou v objektu ubytováni zpravidla v týdenních cyklech. Víkendové a kratší pobyty lze jednat pouze mimo hlavní sezónu a mimo Vánoční – Silvestrovské svátky po dohodě s majitelem. U týdenních pobytů je nástup do objektu stanoven v sobotu od 15 hodin, ukončení pobytu následující sobotu s předáním objektu majiteli do 10 hodin.
  7. Při nástupu předá majitel klientovi rekreační objekt, dle inventáře | v jedné kopii ponechán přímo v objektu | předá zařízení jednotlivých místností. Po kontrole předá majitel klientovi klíče od objektu. Při odchodu majitel s klientem znovu zkontroluje stav objektu a zařízení dle inventáře.
  8. Cena: Cenu nájmu za pobyt dle ceníku si majitel stanovuje v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb.

Cena


Cenu nájmu za pobyt dle ceníku si majitel stanovuje v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. Ceník:

Cena zahrnuje:

Cena nezahrnuje:


Způsob platby


Zálohu na pobyt zaplatí klient nejpozději do 5-ti pracovních dnů od doručení Smlouvy | přihlášky |, zpravidla převodním příkazem na účet u Poštovní spořitelny, číslo účtu 199331172/ 0300, název účtu Miroslava Sýkorová | pokud není dohodnuto s majitelem jinak /. Výše zálohy činí 50 % z ceny pobytu. Důležité: po odsouhlasení volného termínu zašle majitel klientovi Smlouvu | přihlášku | ve dvou vyhotoveních. Klient obratem zašle jeden jím podepsaný výtisk Smlouvy nazpět majiteli a do stanovené lhůty | viz výše | zaplatí zálohu. Při převodu zálohové částky na účet | viz výše | doporučujeme uschovat doklad o zaplacení | stejně tak při zaslání peněz v hotovosti poštovní složenku | . V případě, že klient nezaplatí řádně a včas zálohu na cenu pobytu, zaniká platnost Smlouvy s účinky od počátku! Doplatek do smluvní částky bude uhrazen ihned při nástupu a převzetí rekreačního objektu.


Stornovací podmínky


Zrušení pobytu ze strany klienta | musí být provedeno písemnou formou, pokud není dohodnuto s majitelem jinak. Storno poplatek:

Při přerušení pobytu ze strany klienta se cena ani jakákoliv její část nevrací! Při stornování pobytu ze strany klienta bude zbylá část zálohy/ její výše bude určena dle doby potvrzení stornování pobytu a nástupem na objednaný pobyt – viz bod 11 | vrácena klientovi do 5-ti pracovních dnů. Při zrušení pobytu ze strany majitele | vyšší moc, porucha objektu, vážná závada atd. |, budou klientovi vráceny všechny jím zaplacené a doložené poplatky.


Povinnosti klientaPovinnosti majiteleVážený kliente, jsme velmi rádi, že jste si pro Váš odpočinek vybrali právě naši chalupu. Doufáme, že budete s úrovní poskytovaných služeb spokojeni a budete se k nám rádi vracet. Děkujeme.

Majitelé: Mirka a Milan Sýkorovi
696 15 Čejkovice 503
mob.: 773 668 696
e-mail: [email protected]

| Kontakt

Neváhejte nás kontakt

+420 773 668 696
Telefoní číslo